Nieuwe maatregelen op het gebied van landbouw, arbeid, economie en belastingen en gezondheidsbescherming

[1 juni 2020]

Koninklijk Besluit-Wet 19/2020 gepubliceerd, waarin dringende maatregelen in verschillende gebieden van de strijd van ons land tegen COVID-19 samengebracht worden.
Sommige van de eerder afgekondigde besluiten worden uitgebreid, zoals die in de landbouwsector en om de gevolgen van de crisis voor de Spaanse productiestructuur te verlichten, worden nieuwe besluiten toegevoegd op het gebied van arbeid, economie en belastingen, en ook de bescherming van de meest blootgestelde groepen in deze crisis, zoals gezondheidszorg.

We schetsen de nieuwe economische maatregelen in de strijd tegen de gevolgen van COVID-19
• De periode van uitstel van belastingen voor kmo’s en zelfstandigen zonder rente stijgt tot vier maanden.
• Een lening van 16,500 miljoen aan de Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid en een buitengewone lening van 14,000 miljoen wordt goedgekeurd.
• De dekking wordt uitgebreid tot het personeel van gezondheidscentra die het virus hebben opgelopen, zodat hun prestaties worden beschouwd als arbeidsongevallen als gevolg van een arbeidsongeval.
• De flexibiliteit voor tijdelijke werkgelegenheid in de landbouw wordt met drie maanden verlengd en een werkvergunning van twee jaar wordt verstrekt aan jonge buitenlanders die op het platteland werkzaam zijn.
• De schorsing van de telefoonportabiliteit wordt opgeheven en een procedure voor de betaling van wanbetaling aan exploitanten wordt vergemakkelijkt.

Uitstel van belastingverplichtingen

Verhoging van drie naar vier maanden, zodat kmo’s en zelfstandigen de betaling van hun belastingverplichtingen kunnen uitstellen zonder rente te betalen, waardoor spanningen in de schatkist worden vermeden en liquiditeit wordt verschaft. Dit was een van de eerste stappen van de regering om COVID-19 op 12 maart te bestrijden, toen werd vastgesteld dat kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen deze betalingen konden uitstellen tot een maximum van 30.000 EUR voor zes maanden, met een tekort van drie maanden.

De aanpassingen voor de indiening van de aangifte van de vennootschapsbelasting aan de realiteit als gevolg van de pandemie worden ook ingevoerd, zodat ondernemingen die hun jaarrekening niet vóór het einde van de periode voor de aangifte van deze belasting hebben kunnen goedkeuren, deze kunnen indienen bij de op dat moment beschikbare rekeningen. Ook is voorzien in een bijzondere regeling voor de indiening van een andere aangifte, zonder toeslagen, wanneer de jaarrekening is goedgekeurd.

Middelen voor de sociale zekerheid

Gezien de te verwachten daling van de inkomsten van het systeem uit de oorspronkelijke prognoses, bevat het goedgekeurde wetsdecreet ook belangrijke maatregelen om de impact van de COVID-19-crisis op de sociale-zekerheidsrekeningen te beperken en deze te voorzien van middelen.
Zoals ze zijn:

• Lening aan de Algemene Schatkist van de Sociale Zekerheid voor een bedrag van 16 miljard EUR, met als doel een toereikende dekking van de verplichtingen op het gebied van de sociale zekerheid te waarborgen.

• Buitengewoon krediet bij het ministerie van Inclusie, Sociale Zekerheid en Migratie voor een bedrag van 14,002 miljoen EUR om het effect op de Sociale Zekerheidsrekeningen van COVID @-@ 19 in evenwicht te brengen, met name met de goedgekeurde ERTE’s en de voordelen voor de beëindiging van de activiteit voor zelfstandigen om de effecten van de pandemie op de werkgelegenheid te verminderen.

• Twee kredietsupplementen, ingegeven door de dubbele begrotingsuitbreiding van 99 miljoen euro en 272 miljoen euro, zijn opgenomen ter aanvulling van de niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen en de kinderbijslag ten laste.

Werkgelegenheid in de landbouw

De buitengewone maatregelen ter bevordering van de tijdelijke werkgelegenheid in de landbouw, als bedoeld in het koninklijk wetsdecreet van 7 april 30, zijn verlengd tot 30 september 2020. Met deze verlenging met drie maanden, die betrekking heeft op het einde van verschillende actievere campagnes, zoals botvruchten of zomergewassen, en zorgt voor de beschikbaarheid van arbeidskrachten om te voldoen aan de behoeften van landbouwers en veehouders, als gevolg van de gezondheidsbeperkingen op het reizen van werknemers uit andere landen die landbouwwerk verrichten als seizoenarbeiders, als gevolg van COVID-19.

Op ditzelfde gebied is een aanvullende bepaling opgenomen die, na afloop van de geldigheidsduur van hun huidige arbeidsvergunning, een verblijfs- en werkvergunning mogelijk maakt voor jonge buitenlanders in een geregelde situatie met een verblijfsvergunning zonder winstoogmerk op grond van Koninklijk Wetsbesluit 13/2020.
Het is twee jaar geldig, kan met twee jaar worden verlengd, en is geldig op het gehele nationale grondgebied en zonder beperkingen van sector of activiteit, onverminderd het feit dat voor de toegang tot langdurig verblijf rekening wordt gehouden met alle perioden van legaal en ononderbroken verblijf, met deze of andere machtigingen waarvan het de houder is geweest.

Uitbreiding van de dekking van het gezondheidspersoneel

Dit koninklijk wetsdecreet breidt de dekking uit tot personeel dat aandacht schenkt in gezondheidscentra of zorginstellingen. Derhalve wordt erkend dat de voordelen voor deze groep, wanneer zij COVID-19 hebben opgelopen, zullen worden beschouwd als gevolg van een arbeidsongeval en, in geval van overlijden, de oorzaak ook als een beroepsongeval wordt beschouwd, mits deze zich binnen vijf jaar na de besmetting voordoet.

Tot nu toe wordt dit soort onvoorziene omstandigheden beschouwd als een gemeenschappelijk verschijnsel dat is gelijkgesteld met een arbeidsongeval met het oog op een tijdelijke arbeidsongeschiktheid en wordt nu beschouwd als een arbeidsongeval, hetgeen een grotere dekking betekent voor gevallen waarin de ziekte voor deze werknemers blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden veroorzaakt.

Telecommunicatie

Op het gebied van de telecommunicatie heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de opheffing van de beperkingen voor gebruikers om van exploitant te veranderen door hun telefoonnummer, dat bekend staat als portabiliteit, te behouden, een beperking die bij het begin van deze pandemie tot doel had de gezondheidscrisis van COVID-19 te helpen aanpakken door de fysieke bewegingen van zowel gebruikers als telecommunicatietechnici te beperken.

Zodra het gehele nationale grondgebied zich reeds in fase 1 of fase 2 bevindt, zal de telecommunicatiemarkt door de afschaffing van de beperkingen van de overdraagbaarheid haar dynamiek en volledige werking kunnen herwinnen en tegelijkertijd de burgers weer in staat stellen de diensten te kiezen die het best aan hun behoeften beantwoorden.

Zodra het Koninklijk Besluit in werking treedt, wordt artikel 20 van Koninklijk Besluit 8/2020 van 17 maart ingetrokken en blijft alleen de buitengewone verplichting voor exploitanten om de elektronische communicatie niet als essentiële diensten te onderbreken tot het einde van de staat Alarma, zelfs in het geval van abonnees die geen betaling hebben gedaan. Daarom omvatten de vandaag goedgekeurde maatregelen een procedure die het voor abonnees gemakkelijker maakt op flexibele wijze de openstaande facturen te voldoen.

Bij PEREZ DOMINGO-LCS Valencia staan wij tot uw beschikking om deel te nemen aan elk overleg over de huidige situatie, en aan de nieuwe maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen en om de effecten veroorzaakt door de pandemie te beperken.

Wij zullen u over hen allen informeren zodra wij hen leren kennen en analyseren.