Telewerken, wat houdt de nieuwe wet in?Is het voldoende gereguleerd?

[13 oktober 2020]

De vaststelling van wetsdecreet nr. 28/2020 inzake afstandsarbeid (telewerk) verbreedt het regelgevingskader, waarvan de huidige basisregel is opgenomen in artikel 13 van het Statuut van de werknemers.

De gezondheidscrisis heeft de telewerken versterkt als een doeltreffend mechanisme om de activiteit te handhaven en besmetting te voorkomen. In dit verband is de tendens blijven toenemen en blijkt uit cijfers dat meer dan 30 % van de werknemers in een telewerksituatie verkeert en zelfs als een vorm van voorkeurswerk is ingevoerd.

Aldus beoogt de nieuwe norm, zoals vermeld in de Verklaring van Redenen, „te voorzien in voldoende, transversale en geïntegreerde regelgeving” en rekening houdend met de „voordelen, rechten, beginselen van vrijwillig en omkeerbaar karakter…”

Zo kunnen de belangrijkste aspecten ervan worden samengevat in:

  • Zij definieert het begrip telewerk en afstandswerk en bepaalt het percentage van de werkuren dat als afstandswerk moet worden beschouwd, met ten minste 30 % van de werkdag in deze vorm, binnen de referentieperiode van 3 maanden of het equivalente percentage, afhankelijk van de duur van de opdracht.
  • Gelijke behandeling en non-discriminatie van werknemers op afstand.
  • Beperkingen op de toepassing van telewerk of telewerk op afstand: Werknemers onder de 18 jaar, met een stagecontract en met betrekking tot opleiding en leerlingplaatsen, die eerder waren uitgesloten, kunnen nu telewerken als ten minste 50 % van de werkdag aanwezig is.
  • Het zal vrijwillig zijn en de onderneming en de werknemer zijn verplicht een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarvan de minimuminhoud in de norm zelf is vastgelegd.
  • De onderneming betaalt de kosten van telewerken, maar bepaalt niet de kosten die door de onderneming moeten worden gedekt of het bedrag daarvan.
  • Het bevat rechten zoals: Flexibele uren, een adequaat tijdregister, bescherming op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, privacy en gegevensbescherming, recht op digitale ontkoppeling, collectieve rechten.

Ten slotte is de inleiding als ernstige inbreuk het niet schriftelijk formaliseren van de arbeidsovereenkomst of het niet formaliseren van de overeenkomst op afstand in de zin van de regel, waarvan de sanctie zal variëren naar gelang van de ernst ervan tussen 626 en 6 EUR.

Bij PEREZ DOMINGO-LCS Valencia staan wij tot uw beschikking om elk overleg over deze kwestie bij te wonen.