RDL 25/2020 Dringende maatregelen ter ondersteuning van de economisch herstel en werkgelegenheid.

[10 juli 2020]

Op 7 juli is RDL 25/2020 in werking getreden, dat tot doel heeft maatregelen te nemen om de productiestructuur in stand te houden en de overgangsmoeilijkheden van ondernemingen het hoofd te bieden, teneinde de gevolgen van deze pandemie te overwinnen.

Nieuwe AVales Line
Deze nieuwe garantielijn zal worden verstrekt via het officiële kredietinstituut (ICO) voor een bedrag van 40,000 miljoen euro, dat bedoeld is om de realisatie van nieuwe investeringsprojecten voor ondernemingen te bevorderen.
De specifieke kenmerken van de AVales Line, het dekkingspercentage en de verdeling van de tranches zullen de komende weken door de Raad van Ministers worden goedgekeurd.

Strategisch Fonds ter ondersteuning van Solvabiliteit voor ondernemingen
Het koninklijk besluit voorziet ook in de oprichting van een fonds ter ondersteuning van strategische bedrijfssolvabiliteit. Het is een nieuw instrument dat met 10 miljard EUR zal worden begiftigd en dat tot doel heeft tijdelijke overheidssteun te verlenen om de solvabiliteit van niet-financiële ondernemingen die door de COVID-19-pandemie worden getroffen, te versterken. Dit fonds zal worden toegevoegd aan het ministerie van Financiën en zal worden beheerd via de State Society for Industrial Participations (SEPI), overeenkomstig de staatssteunregels van de Europese Commissie.

Het strategische Solvency Support Fund is gericht op samenlevingen die te kampen hebben met ernstige tijdelijke moeilijkheden als gevolg van de situatie die door COVID-19 is ontstaan en die om verschillende redenen als strategisch worden beschouwd, zoals hun sociale en economische impact, hun relevantie voor veiligheid, menselijke gezondheid, infrastructuur, communicatie of hun bijdrage aan de goede werking van de markten.

Plan „Vernieuwing 2020”
Het koninklijk besluit omvat ook de goedkeuring van het programma „Vernieuwing 2020” voor de renovatie van het wagenpark. Het doel van dit plan van 250 miljoen euro is de vraag te stimuleren, de productie in Spanje te activeren en de vervanging van oudere en vervuilende voertuigen te bevorderen.
De steun in het kader van de Renewal 2020-regeling zal rechtstreeks worden toegekend en kan variëren van 300 EUR tot 4,000 EUR, afhankelijk van het type voertuig en de begunstigde. Er kan een extra bedrag van 500 EUR beschikbaar zijn voor het afvlakken van voertuigen ouder dan twintig jaar, personen met beperkte mobiliteit of personen die behoren tot huishoudens met een maandelijks inkomen van minder dan 1.500 EUR.

Zij kunnen in aanmerking komen voor de subsidies waarin het plan-Renove voorziet:
a) Zelfstandige beroepsbeoefenaren.
b) Natuurlijke personen van de wettelijke leeftijd die in Spanje verblijven, niet onder a) begrepen.
c) Particuliere ondernemingen die een rechtsgeldig opgerichte inrichting hebben Spanje ten tijde van de indiening van de aanvraag

Versterking van de toeristische sector
Naast de vorige maatregelen omvat het Koninklijk Besluit drie maatregelen ter ondersteuning van de Spaanse toeristische sector.
• Er wordt een systeem opgezet voor de financiering van projecten voor de digitalisering en innovatie van de toeristische sector.
• Oprichting van het instrument genaamd „Plans of Tourist Sustainability in Destinations”. Het doel is de ontwikkeling van toeristische bestemmingen in plattelands- en binnengebieden te bevorderen.
• Hypotheek voor onroerend goed dat door toeristische activiteiten wordt getroffen, door de toekenning van een moratoriumperiode van maximaal twaalf maanden voor hypothecaire financiële transacties die met kredietinstellingen zijn ondertekend. Zelfstandigen en rechtspersonen met statutaire zetel in Spanje kunnen begunstigden zijn, op voorwaarde dat zij financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van de noodsituatie in de gezondheidszorg.

Permanente discontinue werknemers in de toeristische sector
Het voorziet in de verlenging van de premies en de verenigbaarheid ervan met de vrijstellingen van de sociale premies. Zij kunnen van juli tot oktober een bonus toepassen, met inbegrip van 50 % van de socialezekerheidsbijdragen van het bedrijf voor gemeenschappelijke onvoorziene omstandigheden, alsmede de concepten van gezamenlijke inzameling van werkloosheid, FOGASA en Beroepsopleiding van deze werknemers.

Minimuminkomen in het levensonderhoud
Wijziging van de wetsdecreet 20/2020 van 29 mei tot vaststelling van het minimuminkomen.
Aan artikel 20 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd:
„4. De besluiten inzake uitkeringen in het kader van een minimuminkomen worden door het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid, zonder voorafgaande toestemming van de houder van de persoonsgegevens, aan de autonome gemeenschappen en lokale entiteiten meegedeeld door zich te houden aan de computerprocedures overeenkomstig de eisen van het Nationaal Instituut voor sociale zekerheid, teneinde de informatie te verschaffen die strikt noodzakelijk is voor de erkenning en controle van de bevoegdheden van deze overheidsdiensten op het gebied van uitkeringen.”

De overdracht van informatie tussen het INSS en de Foral Farms is eveneens toegestaan onder dezelfde voorwaarden als die welke zijn vastgesteld met betrekking tot AEAT, hetgeen noodzakelijk is voor de toepassing van genoemde overgangsbepaling in de forale gebieden.

Bij PEREZ DOMINGO-LCS Valencia staan wij tot uw beschikking om vragen te beantwoorden over de huidige situatie en de nieuwe maatregelen die worden genomen om de effecten van de COVID-19 pandemie te beperken. Wij zullen u over hen allen informeren zodra wij hen leren kennen en analyseren.